Waddy's Channel 

輕鬆談性談情、分享用後心得   歡迎匿名DM或投稿分享👇

Waddy's Channel 終於上線啦!

 

我哋喺IG Q&A經常收到大家對感情或者性事嘅疑問,無論有性事煩惱抑或感情問題,希望可以分擔大家嘅煩惱~後期喺度諗,與其只係得我哋畀意見,不如share畀大家,一齊討論吓問題啦😛

所以呢個channel會有更多大家嘅聲音,輕鬆談情談性,交流情趣用品嘅用後心得💬

 

投稿鏈結:

https://forms.gle/1pyPskSfr4Hbzhza8

Follow Waddy's Channel IG:

https://www.instagram.com/waddys_channel/